Можни стратегии за одржливост на граѓанскиот сектор во Македонија Печати

 

ПАНЕЛ: Завршна сесија - можни стратегии за оддржливост на граѓанскиот сектор во Македонија - следни чекори

Организатор: Центар за иснтитуционален развој (ЦИРА)

 

На третиот ден од одржувањето на НВО Саемот, во организација на Центарот за институционален развој се одржa завршната сесија под наслов Можни стратегии за одржливост на граѓанскиот сектор во Македонија, на која беа сумирaн нацрт -заклучoците од конференцијата за одржливост на НВО секторот во Македонија, која низ седум сесии се одржуваше од 2 до 5 декември. При заокружувањето на конференцијата беа пресентирaни сумираните нацрт – заклучoци произлезени од материјалите презентирани и дускутирани од страна на учесниците од Република Чешка, Унгарија, Бугарија, Србија и Црна Гора и Косово кои своите практичи искуства ги изнесова на претходно одрaните сесии. Нацрт - заклучoците ги презентираше  Зоран Стојковски  од ЦИРА-а, напоменувајќи дека тие се само појдовна точка за натамошна дискусија за нивно конечо оформување. Зајклуoците се однесуваат на потребата од низа измени во постоечката законска рамка во Македонија,  на мобилизирање на ресурси за невладините организации , за развој на корпоративна  филантропија, но и сумарни заклучoци од  актуелните состојби кај организациите во последната година од нивното делување.

 

 

Во рамкие на предлозите за измена во законската рамка, посветено е внимание на потребата внесување на амандмани на Законот за граѓански организации и фондации, со фокус на  економските активности и на дефинирање на статусот на  организации од јавен интерес, внесување на иницијативи за  иницијативи за промена на фискалните  закони  во РМ, регулирање на Владинитата подршка, даноnите олеснувања на индивидуи и претпријатија кои сакаат да донираат , бенефиции на данок  за организации, правна рамка за волонтеризам, вклучување  на ЗГ во изготвувањето на планот и програмата  на одделението  за соработка со ЗГ”Потребно е на граѓанскиот сектор  да му се овозмоaт различни можноти  на законската регулатива за поддршка на филантропијата, на иницијативата  за донесување % легислатива во РМ, на потреба од промена на законот за Игри на среќа , вклучување на ЗГ во изготвувањето  на планот и програмата  на одделението  за соработка со НВ и др. На полето на мобилизирање на  ресурсите на здруeнијата на граЃани, предлог заклуoците се однесуваат на потребата  кон инволвирање на поединци и  групи во подобрување на  квалитетот на iвот на локалните заедници, , портенцирање на довербата  кај граЌаните во општествените промени како клучво развојот на  финансиската одрживост, зголемување на јавниот имиџ, транспарентност  и ефективност н аграѓанскиот секторм,, градење на сопствени стратегии и финансиски стратегии за одржливост, а потенцирана е и потербата и донаторите да имаат  јасни стратегии за  развој на  практиките за прибирање на средства  на организациите кои ги подрuваат